Privacy en Disclaimer

Privacybeleid

1. Waarom maken we gebruik van uw persoonlijke gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG vraagt dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. In deze privacy verklaring informeren we u waarom en hoe we uw gegevens gebruiken.

We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. B.V., omdat wij zakelijke diensten aan u leveren, zoals bijvoorbeeld controle- of advieswerkzaamheden, het samenstellen van de jaarrekening, fiscale werkzaamheden of salarisverwerking.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij een ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze cliënten goed en gericht willen informeren. Dat doen we op verschillende manieren: een nieuwsbrief, de website, accountants app, persoonlijk advies, etc. Wij houden daarbij altijd rekening met uw privacy.

Tenslotte kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken. Dit is bij voorbeeld het geval bij de salarisverwerking of wanneer we fraude vermoeden.

2. Welke uitgangspunten hanteren we?

Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

2.1 rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2.2. grondslag en doelbinding

Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen op basis van een gerechtvaardigde grondslag verwerkt.

2.3. dataminimalisatie

Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

2.4. bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we de data die we van u hebben, of maken we uw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages. Voor de bewaartermijnen hanteren we de aanwijzingen van de beroepsorganisatie en de wettelijke eisen.

2.5. integriteit en vertrouwelijkheid

Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

2.6. delen met derden

We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Indien we samenwerken met externe partijen waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens maakt Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de privacywetgeving. Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. controleert deze afspraken periodiek.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om de door ons gevraagde werkzaamheden te verrichten, tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. We verkopen uw gegevens niet aan derden.

2.7. subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt.

2.8. proportionaliteit

We gaan na of het doel van de verwerking niet op een andere manier bereikt kan worden met minder uitvraag van privacy gevoelige gegevens.

2.9. rechten van betrokkenen

Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Indien u uw gegevens wilt wijzigen, verwijderen, gebruik beperken, uw e-mailvoorkeuren wilt aanpassen of inzage wilt in het gebruik van uw gegevens, dan kunt u ons telefonisch, per post of via e-mail berichten. Op die manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of aangeven dat u vindt dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

3. Hoe gaan we om met uw gegevens?

3.1. register van verwerkingen

Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. is verplicht om een register aan te leggen van alle verwerkingen waarvan we de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Dit register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt. Daarbij wordt de volgende informatie vastgelegd:

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;
 • De doelen van de verwerking;
 • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
 • Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie, indien van toepassing;
 • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;
 • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

3.2. profilering

Met profilering bedoelen we een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij naar bepaalde persoonlijke aspecten wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen.

Acc-Cent Accountants & Belastingadviseurs B.V. maakt gebruik van profilering, echter alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij vragen U altijd expliciet om toestemming. U kunt altijd uw toestemming weer intrekken.

4. Heeft u vragen of klachten?

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die u ons toevertrouwt.

Voor vragen of klachten over de bescherming van uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met ons op ln.tnec-ccaobfsctd@ofni of op telefoonnummer 030 – 6360471:

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw privacy kunt u ook contact opnemen met de privacy-autoriteit. Onze privacy verklaring kunt u ook hier downloaden.

Disclaimer

 • De door Acc-Cent verstrekte informatie op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
 • De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

 • Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Acc-Cent kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
 • Acc-Cent en aan Acc-Cent gelieerde ondernemingen en (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
 • Acc-Cent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Acc-Cent worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Acc-Cent.

Verantwoordelijkheid

 • De websitebezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de door Acc-Cent aangeboden informatie.
Scroll naar boven